Bestyrelsen informerer

Kontingent

Husk at betale kontingent for 2018, som uændret er 250 kr. pr. person og 400 kr. for 2 personer på samme adres­se. Kontingentet skal indbetales på forenin­gens bankkonto reg. nr. 4448 kontonr. 10145961 eller via Mobile Pay tlf. nr. 42669014 senest den 31. januar 2018 eller kontant til foreningens kasserer på medlems­mødet den 18. januar 2018.
Bruger du Mobile Pay, så husk at skrive dit navn un­der ”besked”, når du sender pengene.

Medlemslisten

Som tidligere omtalt i Miniature Nyt har bestyrelsen indhentet oplysninger hos Datatilsynet om, hvad foreninger må og ikke må i forbindelse med offentliggø­relse af medlemslister.
Efterfølgende har bestyrelsen drøftet sagen og aftalt, at medlemslisten ikke læn­gere udskrives i papirform. I stedet lægges medlemslisten ud på de lukkede sider på foreningens hjemmeside.
Det er kun foreningens medlemmer, der har adgang til de lukkede sider via en kode, som skiftes hvert år efter generalforsamlingen. Medlemslisten opdateres jævnligt i forbindelse med udgivelsen af Miniature Nyt.
Du kan læse Datatilsynets vejledning i Miniature Nyt nr. 3/juni 2017 på side 3. Alle numre af medlemsbladet ligger på hjemmesidens lukkede sider under Minia­ture Nyt.

Fornyelse af medlemsmødet

I hele Miniatureforeningens levetid har det været en tradition, at der på medlems­mødet er en demonstration af, hvordan man laver en lille miniatureting. I årenes løb har mange dygtige miniaturister undervist i et emne af interesse for deltagerne. Det bliver imidlertid stadig vanskeligere at finde på små kit, der kan laves i nogle få aftentimer, og vi må konstatere, at det er et mindretal af deltager­ne i medlemsmødet, der deltager i demonstrationen.
Der er mange spændende emner af interesse for vores hobby, men det er ikke alt, der egner sig til den nuværende form for medlemsmøder, hvor en lille gruppe modtager undervisning samtidig med, at andre snakker, drikker kaffe, går rundt i lokalet, læser i blade, handler og ser på bordsalg og/eller laver egne projekter i det samme lokale.

Foredrag eller lignende to gang om året
Et par gange om året, vil vi derfor prøve at lave lidt om på medlemsmødet.
Den første time ønsker vi at afsætte til f.eks. et foredrag, diasshow eller en demon­stration, som alle samles om. Efterfølgende er der kaffe og alle de andre hyggeli­ge ting, vi plejer at lave på medlemsmødet.
Det er som nævnt kun to gange om året, vi vil prøve noget nyt. Årets øvrige med­lemsmøder vil blive afholdt som sædvanligt.
Med det nye tiltag håber vi også at tiltrække nogle flere af vores mange medlem­mer, som sjæl­dent eller aldrig del­tager i møderne.
Se mere om årets første foredrag i Miniature Nyt nr. 6/december 2017på side 5.

Forslag til emner efterlyses
Kontakt meget gerne bestyrelsen, hvis du har forslag til emner på medlems­mødet. Det må meget gerne være noget, der kan laves som kit på mødet, eller noget vi kan være fælles om.
Vi vil også meget gerne kontaktes, hvis du har forslag til kurser.

Dukkehusfestivalen 2018 – Miniatureforeningen ”mini”s bidrag

Inspiration til en mini-by med bytorv.

Når dukkehusfestivalen næste år slår dørene op til deres 25 års jubilæumsudstil­ling, deltager Miniatureforeningen ”mini” også med en retroperspektiv udstilling.
 
En by med et bytorv
Vi bygger en by om­kring et torv, hvor der vil være alver­dens huse, forretninger, værk­steder, caféer, bo­der og meget mere, hvor kun fantasien sæt­ter grænserne.
Per Lydersen er tov­holder på projektet, og vil som altid stå klar med råd og masser af gode ideer. Samtidig vil han bruge de lange lørdage til at arbejde – sammen med jer – på jeres projekter til vores fæl­les udstilling.

Regler for projektet

Sådan og på mange andre måder kan et bytorv se ud.

Der er opsat følgende regler for projektet. Personer (dukker), dyr og andre ”le­vende væsener”, beklædning, inventar og møbler skal som udgangspunkt afspejle perioden 1993 – 2018. Målestoksforholdet skal være 1:12.
Sådan og på mange andre måder kan et bytorv se ud.
Det er tanken, at man skal kunne kigge ind bagfra i huset (fra husets bagside) – og når man kigger hen over tor­vet, så kan man se facaden på huset, butikken, caféen og an­dre bygninger.
Det ligger endnu ikke fast, hvad der skal være på torvet – men har du en ide, så hen­vend dig til Per.
Alle spørgsmål og tilmeldinger rettes til Per Lydersen – 4086 4750 eller ply@ltk.dk. Og husk Per er også behjælpelig med ideer og arbejder til dine ting på de lange lørdage.
 

Comments are closed.