Bestyrelsen informerer

Orientering fra bestyrelsen

Ny bestyrelse
Miniatureforeningen ”mini”s årlige generalforsamling blev afholdt torsdag den 16. marts 2017.
Du kan se formandens be­retning og referat af generalforsamlingen på foreningens hjemmeside under ”generalforsamling” http://miniforeningen.dk/?page_id=388.
Ved generalforsamlingen blev Grethe Holme Jantzen valgt som formand for en 2-årig periode. Desuden blev be­styrelsen udvidet med 2 medlemmer i henhold til vedtægterne, som blev ændret ved sidste års generalforsam­ling.

bestyrelsen-mn

Bestyrelsen: Bagerste række fra venstre: Miki Sano, Ulla Calundann, Grethe Holme Jantzen, Tove Palm, Else Gade og Kirsten Børsting. Første række fra venstre: Lisa Tørngren, Per Lydersen og Marianne Kunkel.

Ved det efterfølgende bestyrelsesmøde har bestyrelsen den 28. marts 2017 konstitueret sig således:
– Grethe Holme Jantzen: Formand.
– Kirsten Børsting: Næstformand, rejseleder og bibliotekar.
– Miki Sano: Kasserer.
– Tove Palm: Sekretær.
– Per Lydersen: Undervisningsansvarlig.
– Lisa Tørngren: Redaktør og webmaster.
– Else Gade: Bestyrelsesmedlem
– Ulla Calundann: Suppleant.
– Marianne Kunkel: Suppleant.
Kontaktoplysninger til bestyrelsen Kan du finde på sidste side i vores medlemsblad Miniature Nyt.

”mini” biblioteket udvider sin samling
På Miniatureforeningen ”mini”s medlemsmøder er kasserne med miniature­blade altid populære. Man afleverer de blade, man lånte sidste gang, tager en ny stak med ned til sit bord eller låner dem med hjem, ef­ter at have noteret sit lån i den sorte bog. Der er en livlig omsætning hver gang.
Nu har vi tegnet abonnement på yderligere 2 tidsskrifter om miniature, begge amerikanske: American Miniaturist og Miniature Collector. Sam­men med det spanske Miniaturas, det engelske Dolls House and Minia­ture Scene og det ty­ske 1zu12 bringer det vor bladsamling op på 5 blade.

American Miniaturist er i et lille, handy format og er spækket med gør det selv ting af enhver slags i en over­kommelig sværheds­grad. Der præsen­teres flotte samlinger og der er artik­ler om dygtige miniaturister og inter­essante butikker.

Miniature Collector er det rene øjenguf – de lækreste, dyreste, mest over­vældende flotte samlinger bliver præsenteret – både nye ting og antikke. Der er interessante artikler og brevkasser. De allerdygtigste miniaturehåndværke­re bliver portrætteret og deres arbejder vist. Der er løbende orientering om IGMAs aktiviteter (International Guild of Miniature Artisans).

Udflugter og rejser
Der har i mange år været tradition for, at Miniatureforeningen arrangerer udflugter og rejser i ind- og udland for foreningens medlemmer. Det er et stort arbejde at planlægge udflugter og rejser. For at gennemføre busrejser kræves det, at der som minimum er ca. 30 deltagere. Ellers er det ikke muligt at holde et fornuftigt prisniveau.
Udflugt og rejse hvert andet år:
Bestyrelsen evaluerer jævnligt foreningens rejseaktiviteter. Det er vanskeligt at vurdere behovet for udflugter og rejser, og det er ærgerligt at aflyse planlagte arrangementer pga. for få deltagere. Bestyrelsen har nu besluttet at arrangere en rejse til messer i udlandet hvert andet år og en udflugt i Danmark i de mellemliggende år. I år er der planlagt en udflugt til Århus (se invitationen på side 3), og i 2018 bliver der arrangeret en rejse til udlandet.
Ikke-medlemmers deltagelse:
Under forudsætning af, at der er ledige pladser efter sidste tilmeldingsfrist, er ledsagere og ikke-medlemmer af foreningen velkomne til at deltage mod en merbetaling, der svarer til foreningens kontingent. Det vil sige 250 kr. for en enkelt person og 200 kr. for en person, der bor sammen med et medlem, der deltager i turen. I begge tilfælde dog halvdelen af kontingentet, hvis rejsen finder sted efter 1. september.

Navneskilt
Mange kender hinanden af udseende men ikke altid af navn. For at lære hinandens navne at kende fik nye med­lemmer i en periode udleveret et navneskilt, når de deltog i et medlemsmøde første gang.
Ordningen fungerede imidlertid ikke særligt godt. Mange glemte at tage navneskiltet på til medlemsmøderne, så det var et fåtal, der faktisk bar skiltet til møderne. Desuden var ordningen besværlig at administrere. Det er ikke til at vide, hvem der deltager i medlemsmøderne, og hvornår nye medlemmer eventuelt møder op.
I gennemsnit er det mindre end 1/3 af medlemmerne, der jævnligt deltager i medlemsmøderne. Mange har an­dre grunde til at melde sig ind i foreningen. F.eks. fordi de gerne vil have Miniature Nyt eller en gang imellem del­tage i kurser, julemødet, udflugter eller rejser. Derfor er der ikke rigtig plan i at lave navneskilte til alle 160 med­lemmer. Dels er det tidskrævende at holde styr på, og dels er de små skilte ikke gratis. Alt det var årsagen til, at bestyrelsen for omkring 1½ år siden droppede ordningen.
Ny ordning med navneskilte:
Behovet for at lære hinandens navne bedre at kende er imidlertid uændret. Bestyrelsen har derfor besluttet at gøre endnu et forsøg på at få navneskilte i brug på medlemsmøderne.
Denne gang får medlemmerne ikke navneskiltene med hjem. Navneskiltene lægges i en kasse, som sættes frem på møderne. Skiltene bæres ude­lukkende på mødet og lægges tilbage i kassen, når man går hjem. Imellem møderne opbevares kassen med nav­neskiltene i foreningslokalet i Farum Kulturhus.
Bestyrelsen har desuden besluttet, at bestyrelsens medlemmer skal have navneskilte med rød baggrund, så nye medlemmer kan se, hvem de kan henvende sig til med eventuelle spørgsmål. Den nye ordning introduceres på julemødet, hvor der vil være et navneskilt til alle deltagerne.
Vi beder om at alle, der deltager i medlemsmøderne, vil medvirke aktivt til at få ordningen til at fungere.

Mobile Pay
Det har altid været muligt af betale kontingent og deltagelse i foreningens arrangementer ved overførsel af penge til foreningens bankkonto eller direkte til kassereren på medlemsmøderne, og det er det stadig.
Derudover er det nu blevet muligt at betale til foreningen via Mobile Pay. Foreningens nr. til Mobile Pay er 42669014.

 

 

Comments are closed.