Bestyrelsen informerer

Orientering fra bestyrelsen

Nye bankoregler
En af de fine gevinster til bankospillet sidste år.
Julemødet, der holdes hvert år i december måned, er foreningens absolut mest besøgte arrangement. Det er ikke mindst bankospillet i forbindelse med julemødet, der er populært. Hidtil har det været reglen, at der af­holdes 5 spil med gevinster på 1 række, 2 rækker og fuld plade i alt 15 gevinster.
Det kan imidlertid konstateres, at den person, der har banko på 1. række ofte får flere gevinster i samme spil.
Da vi gerne vil have, at så mange som muligt får glæde af gevinsterne, bliver reglerne i år ændret.
Fremover er der kun gevinst på 1. række og fuld plade. Til gengæld vil der blive afholdt 7 spil. Det giver i alt 14 gevinster. Samtidig er der i budgettet for indeværende år sat dobbelt så mange penge af til gevinster i forhold til tidligere år. Der er således nogle meget flotte gevin­ster at glæde sig til i år.

Alle skal føle sig velkomne
Det kan være svært at komme ind som ny i en gruppe. Mange af os har prøvet at møde op til et arrangement, som vi var interesseret i, og så komme ind i et lokale, hvor alle tilsyneladende kender hinanden og ingen lægger mærke til, at du er ny. Det kan være en særdeles ensom oplevelse.
Miniatureforeningen har i de senere år fået mange nye medlemmer, og det er vigtigt, at alle føler sig velkomne i vores forening.
I bestyrelsen har vi flere gange drøftet, hvordan vi bedst tager imod nye medlemmer. Alle får naturligvis en vel­komsthilsen, når de melder sig ind. Derudover har vi aftalt, at bestyrelsesmedlemmerne kontakter nye medlem­mer, når de kommer til medlemsmøder eller andre af foreningens arrangementer.
Opfordring:
Vi gør, hvad vi kan, men der er også brug for hjælp fra alle I andre. Ser du et nyt ansigt i vores forsamling eller en, der sidder alene og måske ser lidt fortabt ud, opfordrer vi til, at du hilser på vedkommende. Inviter nye medlem­mer hen til ”jeres bord”. Tal med dem. Spørg ind til deres miniatureinteresse. Fortæl om din egen og om, hvordan alting fungerer f.eks. på medlemsmødet. Sæt dig ved siden af den nye og hjælp vedkommende tilrette i det om­fang, der er brug for det. Vi takker på forhånd for hjælpen.

Medlemslisten
Det har siden Miniatureforeningens start være kutyme, at foreningens medlemsliste udskrives og sendes eller udleveres i papirform til medlemmerne på julemødet i december måned. Det betyder, at den kun er aktuel i godt ½ måned frem til det nye års begyndelse. Bestyrelsen har flere gange drøftet, hvordan medlemslisten bedst kan håndteres, så den er til mest nytte for medlemmerne.
I forbindelse med drøftelserne har bestyrelsen indhentet oplysninger hos Datatilsynet om, hvad man må og ikke må i forbindelse med offentliggørelse af medlemslister.
Til orientering bringes Datatilsynets opfattelse i nedenstående afsnit, og bestyrelsen vil snarest tage stilling til, hvordan vi fremover ønsker at håndtere vores medlemsliste.

Datatilsynets vejledning
Kilde https://www.datatilsynet.dk/erhverv/foreninger/
Registrering af medlemsoplysninger
Foreningers registrering af oplysninger om medlemmerne er som udgangspunkt uproblematisk i forhold til per­sondataloven. Det er således Datatilsynets opfattelse, at en forening i medfør af reglerne i persondataloven kan registrere almindelige oplysninger som f.eks. indmeldelsesdato, id-oplysninger, evt. tillids- eller hvervsposter m.m. En forening vil som udgangspunkt også kunne registrere oplysninger af mere speciel karakter, f.eks. op­lysninger om et medlems bedste score, golfhandicap, certifikat niveau m.m.
Videregivelse af medlemsoplysninger
For så vidt angår videregivelse af medlemsoplysninger skal der ifølge Datatilsynets praksis skelnes mellem to situa­tioner:
Videregivelse af medlemslister i foreningsblade m.v. kan som udgangspunkt ske uden den enkeltes (medlem­mets) samtykke under forudsætning af, at bladet kun distribueres til medlemmer.
Derimod kræver videregivelse i form af offentliggørelse på det åbne internet det enkelte medlems samtykke. Da­tatilsynet er af den opfattelse, at medlemskab af en forening, uanset at denne måtte være en ukontroversiel – f.eks. en sportsforening, er en privat sag. Tilsynet har yderligere lagt vægt på, at der vil være en risiko for, at med­lemsoplysningerne vil blive (mis-)brugt til uvedkommende formål, f.eks. markedsføring. Offentliggørelse af en op­lysning om personers medlemskab kræver derfor det enkelte medlems samtykke.
Lukkede sider på internettet ligestilles med foreningsblade mv.
I den forbindelse bemærkes, at Datatilsynet i sin praksis ligestiller lukkede sider på internettet med et forenings­blad m.v. under forudsætning af, at det f.eks. ved hjælp af password eller lignende sikres, at kun medlemmer har adgang til den pågældende side.

”mini” biblioteket udvider sin samling
På Miniatureforeningen ”mini”s medlemsmøder er kasserne med miniature­blade altid populære. Man afleverer de blade, man lånte sidste gang, tager en ny stak med ned til sit bord eller låner dem med hjem, ef­ter at have noteret sit lån i den sorte bog. Der er en livlig omsætning hver gang.
Nu har vi tegnet abonnement på yderligere 2 tidsskrifter om miniature, begge amerikanske: American Miniaturist og Miniature Collector. Sam­men med det spanske Miniaturas, det engelske Dolls House and Minia­ture Scene og det ty­ske 1zu12 bringer det vor bladsamling op på 5 blade.

American Miniaturist er i et lille, handy format og er spækket med gør det selv ting af enhver slags i en over­kommelig sværheds­grad. Der præsen­teres flotte samlinger og der er artik­ler om dygtige miniaturister og inter­essante butikker.

Miniature Collector er det rene øjenguf – de lækreste, dyreste, mest over­vældende flotte samlinger bliver præsenteret – både nye ting og antikke. Der er interessante artikler og brevkasser. De allerdygtigste miniaturehåndværke­re bliver portrætteret og deres arbejder vist. Der er løbende orientering om IGMAs aktiviteter (International Guild of Miniature Artisans).

Udflugter og rejser
Der har i mange år været tradition for, at Miniatureforeningen arrangerer udflugter og rejser i ind- og udland for foreningens medlemmer. Det er et stort arbejde at planlægge udflugter og rejser. For at gennemføre busrejser kræves det, at der som minimum er ca. 30 deltagere. Ellers er det ikke muligt at holde et fornuftigt prisniveau.
Udflugt og rejse hvert andet år:
Bestyrelsen evaluerer jævnligt foreningens rejseaktiviteter. Det er vanskeligt at vurdere behovet for udflugter og rejser, og det er ærgerligt at aflyse planlagte arrangementer pga. for få deltagere. Bestyrelsen har nu besluttet at arrangere en rejse til messer i udlandet hvert andet år og en udflugt i Danmark i de mellemliggende år. I år er der planlagt en udflugt til Århus (se invitationen på side 3), og i 2018 bliver der arrangeret en rejse til udlandet.
Ikke-medlemmers deltagelse:
Under forudsætning af, at der er ledige pladser efter sidste tilmeldingsfrist, er ledsagere og ikke-medlemmer af foreningen velkomne til at deltage mod en merbetaling, der svarer til foreningens kontingent. Det vil sige 250 kr. for en enkelt person og 200 kr. for en person, der bor sammen med et medlem, der deltager i turen. I begge tilfælde dog halvdelen af kontingentet, hvis rejsen finder sted efter 1. september.

Navneskilt
Mange kender hinanden af udseende men ikke altid af navn. For at lære hinandens navne at kende fik nye med­lemmer i en periode udleveret et navneskilt, når de deltog i et medlemsmøde første gang.
Ordningen fungerede imidlertid ikke særligt godt. Mange glemte at tage navneskiltet på til medlemsmøderne, så det var et fåtal, der faktisk bar skiltet til møderne. Desuden var ordningen besværlig at administrere. Det er ikke til at vide, hvem der deltager i medlemsmøderne, og hvornår nye medlemmer eventuelt møder op.
I gennemsnit er det mindre end 1/3 af medlemmerne, der jævnligt deltager i medlemsmøderne. Mange har an­dre grunde til at melde sig ind i foreningen. F.eks. fordi de gerne vil have Miniature Nyt eller en gang imellem del­tage i kurser, julemødet, udflugter eller rejser. Derfor er der ikke rigtig plan i at lave navneskilte til alle 160 med­lemmer. Dels er det tidskrævende at holde styr på, og dels er de små skilte ikke gratis. Alt det var årsagen til, at bestyrelsen for omkring 1½ år siden droppede ordningen.
Ny ordning med navneskilte:
Behovet for at lære hinandens navne bedre at kende er imidlertid uændret. Bestyrelsen har derfor besluttet at gøre endnu et forsøg på at få navneskilte i brug på medlemsmøderne.
Denne gang får medlemmerne ikke navneskiltene med hjem. Navneskiltene lægges i en kasse, som sættes frem på møderne. Skiltene bæres ude­lukkende på mødet og lægges tilbage i kassen, når man går hjem. Imellem møderne opbevares kassen med nav­neskiltene i foreningslokalet i Farum Kulturhus.
Bestyrelsen har desuden besluttet, at bestyrelsens medlemmer skal have navneskilte med rød baggrund, så nye medlemmer kan se, hvem de kan henvende sig til med eventuelle spørgsmål. Den nye ordning introduceres på julemødet, hvor der vil være et navneskilt til alle deltagerne.
Vi beder om at alle, der deltager i medlemsmøderne, vil medvirke aktivt til at få ordningen til at fungere.

Mobile Pay
Det har altid været muligt af betale kontingent og deltagelse i foreningens arrangementer ved overførsel af penge til foreningens bankkonto eller direkte til kassereren på medlemsmøderne, og det er det stadig.
Derudover er det nu blevet muligt at betale til foreningen via Mobile Pay. Foreningens nr. til Mobile Pay er 42669014.

 

 

Comments are closed.